Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Προς τους αξιότιμους κ.κ Συνεταίρους
Κύριες και Κύριοι
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγελαδοτρόφων και Προβατοτρόφων Δυτικής Θεσσαλίας. σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του καταστατικού , σας καλεί σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΜΟΥΖΑΚΙ PALACE ΣΤΟ Μουζάκι Καρδίτσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:
  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31-12-2015 , της επ'αυτών έκθεσης Διαχείρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2015
  3. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε τη 31/12/2015
  4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών(τακτικών και αναπληρωματικών) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός αμοιβών των
  5. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση εγγραφής-διαγραφής μελών , επικαιροποιήση του μητρώου μελών
  6. Διάφορα
Σε περίπτωση μη απαρτίας κατα την ανωτέρω ημερομηνία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση στις 25 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΓΚΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ