ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε από κτηνοτρόφους (Αγελαδοτρόφους και Προβατοτρόφους) της Δυτικής Θεσσαλίας , ύστερα από την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τόσο στην διάθεση του παραγόμενου προϊόντος των, όσο και στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000 όπως αυτός τροποποιήθηκε μεν τον ν. 4015/2011 έγινε το καταστατικό του Συνεταιρισμού από 45 άρθρα και επικυρώθηκε με την υπ αριθ. 38/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρικάλων. Μεταξύ των σκοπών και δραστηριοτήτων όπως αναλυτικά αναφέρονται στο καταστατικό είναι α) Η εμπορία των προϊόντων (γάλα) με σκοπό την επίτευξη καλύτερων όρων πώλησης (τιμή τρόπος πληρωμής κλπ) β) Η από κοινού μέσω του Συνεταιρισμού προμήθεια ζωοτροφών με σκοπό τη μείωση του κόστους αγοράς αυτών. Γ) Μεταποίηση των προϊόντων του προς όφελος των μελών, αλλά και του καταναλωτικού κοινού γενικότερα ( Από την παραγωγή στη κατανάλωση) δ) Την εκπαίδευση των παραγωγών σε θέματα ορθο0λογικώτερης διαχείρισης των μονάδων τους

Σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργούν δύο ομάδες παραγωγών η ομάδα των αγελαδοτρόφων και η ομάδα των προβατοτρόφων. Οι Ομάδες των παραγωγών αυτοδιοικούνται όσον αφορά τις εισροές και τις εκροές και σύμφωνα με το νόμο 4015/2011 εκλέγουν 5μελή Διοικητικά Συμβούλια. Ο Συνεταιρισμός διοικείται από τη Γενική Συνέλευση η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και από 7μελή Διοικητικό Συμβούλιο με διάρκεια θητείας τεσσάρων χρόνων.

Σήμερα τα εγγεγραμμένα μέλη στο Συνεταιρισμό ανέρχονται στα Εξήντα πέντε με εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή α) Αγελαδινό γάλα σε κιλά 7.500.000 αξίας 3600000 ευρώ περίπου με την ισχύουσα σήμερα τιμή διάθεσης του γάλακτος β)Πρόβειο γάλα σε κιλά 2.000.000 αξίας 2000000 ευρώ περίπου σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα τιμή διάθεσής του.