ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Φυτικό κεφάλαιο  

 1. Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων (για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)
 2.  Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ.  λογαριασμού ταμιευτηρίου
 3. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)
 4. Αντίγραφο Ε9 που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων (για  ιδιόκτητα αγροτεμάχια)
 5. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού και Σκληρού Σίτου (καρτέλες και τιμολόγιο ή ακριβές αντίγραφο τιμολογίου) (εφόσον αιτούνται)
 6. Αντίγραφο ΑΜΚΑ.
 7. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ
 8. Αντίγραφο σύμβασης για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, καπνού, ενεργειακών καλλιεργειών και την βιομηχανική ντομάτα (εφόσον αιτούνται).

Β) Ζωϊκό κεφάλαιο

 1. Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης βοοειδών (εφόσον αιτούνται, για να καταγραφούν οι απαραίτητες πληροφορίες).
 2. Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων
 3. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

Γ) Εξισωτική Αποζημίωση

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου)
 2. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος)
 3. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους)