ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Από 15-9-2012 αρχίσαμε την παραλαβή γάλακτος από τα μέλη μας (αγελαδινό και πρόβειο) και την διάθεση αυτού στις Γαλακτοβιομηχανίες ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ και ΤΥΡΑΣ ΑΕ αντίστοιχα.

Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα Αγορών Εξόδων και πωλήσεων όπως αυτός προκύπτει από το Ισοζύγιο της 31-10-2013

   

ΑΓΟΡΕΣ

ποσότητα

αξία

 

ΑΓΟΡΕΣ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

7.326.686,00

3.503.146,67

 

ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.476.497,00

1.452.863,24

 

ΑΓΟΡΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 

634.171,96

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ

   

5.590.181,87

ΑΜΟΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

   

8.785,33

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

   

21.707,20

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

   

6.911,68

ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ

   

15.932,71

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

   

19.760,16

ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

   

181,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

   

73.278,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

   

5.663.460,36

ΕΣΟΔΑ

     

Πωλήσεις Προβείου Γάλακτος

 

1.477.929,50

 

Πωλήσεις Αγελαδινού Γάλακτος

 

3.570.778,42

 

Πωλήσεις Ζωοτροφών κλπ

 

658.958,46

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

   

5.707.666,38

ΚΕΡΔΗ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΗΣ

   

44.206,02

Ο Συνεταιρισμός θα κλείσει Ισολογισμό την 31-12-2013 λόγω υπερδωδεκάμηνης χρήσης με ικανοποιητικά Αποτελέσματα όπως αυτό προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα

Για τη χρήση του 2014 ανανεώσαμε συμβόλαια συνεργασίας ενός έτους με τις εταιρείες ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ και ΤΥΡΑΣ ΑΕ με αρκετά καλούς όρους.     Αρκετοί παραγωγοί της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλίας και κυρίως του νομού Καρδίτσας έχουν υποβάλει αιτήσεις για την εγγραφή τους στο Συνεταιρισμό ,και θα εξετασθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.

   Όλα τα παραπάνω μας κάνουν αισιόδοξους για το μέλλον του Συνεταιρισμού μας και των μελών του γενικότερα..